+ قفلها
مهم نیست قفلها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست... مهم نیست قفلها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست. هر موقع می خواهم به یک آرزوی بزرگ دست پیدا کنم این جمله رو برای خودم یادآوری میکنم: * آرام باش توکل کن تفکر کن سپس آستین ها را بالا بزن. آنگاه دستان خدا را می بینی که زودتر از تو، دست بکارشده است


شنبه 21 شهریور 1394

عنوان آخرین یادداشتها